Privatlivspolitik - whistleblowerordning

DANBOLIG A/S SAMT SELSKABETS SELVSTÆNDIGE, LOKALE EJENDOMSMÆGLERE

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan danbolig a/s samt selskabets selvstændige, lokale ejendomsmæglere (''vi'', ''os'' eller "danbolig") behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til whistleblowerordningen, der består dels af en whistleblowerordning fastsat i medfør af § 35, i hvidvaskloven ("Lovpligtige Ordning"), dels af en almindelig whistleblowerordning, der har et bredere anvendelsesområde i forhold til de forseelser, der kan indberettes ("Almindelig Ordning"). Samlet benævnes den Lovpligtige Ordning og den Almindelig Ordning for "Ordningerne".

Nedenfor beskrives nærmere hvilken persondatabehandling, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via Ordningerne, samt dine rettigheder, hvis du benytter Ordningerne til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til særskilte retningslinjer for Ordningerne, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndteringen og undersøgelsen af indberetninger til Ordningerne, og politikken skal derfor vedrørende ansatte ses i sammenhæng med HR-privatlivspolitikken og øvrige relevante politikker og procedurer.

1. Dataansvarlig

Hvis du er ansat, indehaver, direktionsmedlem, bestyrelsesmedlem, kunde, leverandør eller på anden måde har en relation til én af danbolig a/s' selvstændige, lokale mæglere, er den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, den pågældende selvstændige, lokale mægler som fremgår af eksempelvis din ansættelseskontrakt, din faktura eller lignende.

Du kan finde de pågældende selvstændige, lokale mæglere her.

Hvis du derimod har en relation til danbolig a/s, er den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

danbolig a/s
Sejrøgade 9, st. tv.
2100 København Ø
CVR.nr.: 13186502

2. Beskrivelse af behandlingen

 

test

Beskrivelse af behandlingen

3. Orientering til den indberettede person og berigtigelse

Hvis du udsættes for en rapportering via Ordningerne, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret. Du vil i den forbindelse modtage information om:

  • Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen
  • En beskrivelse af beskyldningernes indhold
  • Hvem der har set anmeldelsen

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig. Du har dog ikke mulighed for at få oplyst identiteten på den person, som har indgivet anmeldelsen - uanset om anmeldelsen er foretaget anonymt eller indberetterens identitet er kendt.

Hvis det konkluderes, at der er tale om en bevidst falsk anmeldelse, vil du kunne få oplyst, hvem der har indgivet anmeldelsen mod dig, hvis anmelderens identitet er kendt.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende, ufuldstændig eller forældet. Hvis din anmodning ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen kan have betydelige konsekvenser for den indberettede, herunder strafferetlige konsekvenser, idet indberetninger vedrører overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af lovgivningen, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i de særskilte retningslinjer og procesbeskrivelsen for ordningen.

Tilsvarende kan indberetning til Ordningerne have betydelige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan få strafferetlige konsekvenser.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

6. Dine generelle rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Generelt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Juridisk chef, Birte Friis, birte.friis@danbolig.dk.

7. Ret til domstolsprøvelse

Hvis der tages retlige skridt mod dig som et resultat af en anmeldelse og efterfølgende undersøgelse, har du ret til at indbringe sagen for domstolene.

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at kontakte Juridisk chef, Birte Friis, birte.friis@danbolig.dk.

Sidst opdateret: 17. marts 2021